Kategoria: Drób

Drób

Mię­so dro­bio­we to mię­so pozy­ski­wa­ne z pta­ków hodow­la­nych, głów­nie kur (zwłasz­cza kur­cza­ków) i indy­ków. Jest to mię­so sto­sun­ko­wo chu­de, o wyso­kiej war­to­ści odżyw­czej.

Wartość odżywcza mięsa drobiowego

Ilość makroskładników wyrażona w gramach w 100 g mięsa kurczaka

suro­we mię­so kur­cza­ka bez skó­ry i kości
(w nawia­sie ze skó­rą)
tusz­ka pierś noga* skrzy­deł­ko szyj­ka wątrób­ka ser­ce
kalo­rycz­ność [kcal] 119
(215)
120
(172)
120
(214)
126
(191)
154
(297)
119 153
biał­ka 21.39
(15.81)
22.50
(20.85)
19.16
(13.91)
21.97
(17.52)
17.55
(14.07)
16.92 15.55
tłusz­cze 3.08
(12.80)
2.62
(9.25)
4.22
(13.56)
3.54
(13.16)
8.78
(26.24)
4.83 9.33
węglo­wo­da­ny bd** bd bd bd bd 0.73 0.71

*) Noga ana­to­micz­na skła­da się z pod­udzia i udka.
**) Brak danych.

Ilość makroskładników wyrażona w gramach w 100 g mięsa indyka

suro­we mię­so indy­ka bez skó­ry i kości
(w nawia­sie ze skó­rą)
tusz­ka pierś pod­udzie skrzy­deł­ko szyj­ka wątrób­ka ser­ce
kalo­rycz­ność [kcal] 112
(143)
114
(157)
118
(141)
112
(197)
125 128 140
biał­ka 22.64
(21.64)
23.34
(21.89)
20.52
(19.96)
22.48
(20.22)
16.51 18.26 16.70
tłusz­cze 1.93
(5.64)
2.33
(7.02)
3.97
(6.84)
2.49
(12.32)
6.04 5.50 7.44
węglo­wo­da­ny 0.14
(0.13)
bd bd bd bd bd bd

Z powyż­szych zesta­wień wyni­ka, że naj­bo­gat­sze w biał­ko jest mię­so dro­bio­we pocho­dzą­ce z czę­ści pier­sio­wej — tak zwa­ny filet z kur­cza­ka i file­ty z indy­ka. Naj­bar­dziej kalo­rycz­ne jest mię­so z szyj­ki dro­biu, co jest spo­wo­do­wa­ne wyso­ką zawar­to­ścią tłusz­czu.

Poni­żej znaj­dziesz prze­pi­sy na potra­wy i posił­ki, w któ­rych wyko­rzy­sta­no mię­so dro­bio­we zarów­no suro­we, jak i wstęp­nie prze­two­rzo­ne w pro­ce­sie prze­my­sło­wym.

Smażona wątróbka z cebulką, kaszą gryczaną gotowaną na sypko i surówką z kiszonej kapusty z marchewką

Sma­żo­na wątrób­ka z cebul­ką to jed­na z tych bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych potraw. Jed­ni ją uwiel­bia­ją, inni nie­na­wi­dzą, na pew­no jed­nak nie moż­na jej odmó­wić walo­rów zdro­wot­nych oraz łatwo­ści przy­rzą­dze­nia. Inni tra­fi­li tutaj szukającwatrob­ka z kaszawątrób­ka z kaszą gry­cza­nąwatro­ba wie­przo­wa sma­zo­na na ole­ju rze­pa­ko­wym kalo­rie

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawamiKurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i inny­mi aro­ma­tycz­ny­mi przy­pra­wa­mi to jed­na z pierw­szych potraw, któ­re nauczy­łem się goto­wać. No może poza kanap­ka­mi robio­ny­mi w pod­sta­wów­ce… Jest nie­mal tak samo pro­sta w wyko­na­niu i mało cza­so­chłon­na. Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak w mio­dzie i czosn­kufilet z kur­cza­ka w mio­dziemary­na­ta do kur­cza­ka z mio­dem i czosn­kiempierś kur­cza­ka miód na koniec sma­ze­nia

Tagi: , , , ,

Shoarma z kurczaka i sos czosnkowy, frytki i pikantna surówka z czerwonej kapusty

Kur­czak Sho­ar­ma! to potra­wa, któ­ra z tra­dy­cyj­ną “szor­mą” ma nie­wie­le wspól­ne­go, poza inten­syw­nym sma­kiem nada­wa­nym przez aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy. Mnie naj­le­piej sma­ku­je w zesta­wie­niu z pie­czo­ny­mi fryt­ka­mi, sosem czosn­ko­wym i pikant­ną sałat­ką z czer­wo­nej kapu­sty. Inni tra­fi­li tutaj szukającszor­ma z sosem czosn­ko­wym

Tagi: , , , , ,

Makaron z sosem mięsnym

Maka­ron z sosem mię­snym to zna­ko­mi­ta potra­wa, któ­rą lubię sobie zaser­wo­wać na cięż­ką kola­cję, zwłasz­cza gdy wiem, że cze­ka­ją mnie jesz­cze dłu­gie godzi­ny “sie­dze­nia”, zanim pój­dę spać. Taki maka­ron z mię­sem i pie­czar­ka­mi potra­fi dać nie­zły zastrzyk kalo­rii roz­ło­żo­ny w cza­sie. Inni tra­fi­li tutaj szukającmaka­ron z sosem mię­snymsos mię­sny do maka­ro­numaka­ron w sosie mię­snym

Tagi: , , , , ,

Ziołowa potrawka z kurczaka na talerzu

Potraw­ka z kur­cza­ka z ser­ka­mi zio­ło­wy­mi to danie wybit­nie pro­ste, ale jed­no­cze­śnie smacz­ne, dość cięż­ko­straw­ne. Potra­fi zaklaj­stro­wać więc nie dziw­my się, jeże­li nie damy rady zjeść por­cji za pierw­szym podej­ściem. Coś dla łasu­chów.

Tagi: , ,