Kategoria: Inne

W tym miej­scu lądu­ją wszyst­kie arty­ku­ły, któ­rych nie da się na chwi­lę obec­ną zakla­sy­fi­ko­wać gdzie indziej. Jest to praw­dzi­wa kopal­nia róż­no­ści i cie­ka­wo­stek.

Amarantus — składniki odżywcze

Amarantus z jajecznica na cebulce i surowka z czerwonej kapusty

Ama­ran­tus (Szar­łat) to jed­na z tych roślin, któ­rych nasio­na jada się ze sma­kiem, albo stro­ni od nich na wszel­kie moż­li­we spo­so­by. Wszyst­ko za spra­wą nie­zwy­kle wyra­zi­ste­go, nie­mal pie­ką­ce­go sma­ku, do któ­re­go próż­no szu­kać odnie­sień w ota­cza­ją­cej przy­ro­dzie. Inni tra­fi­li tutaj szukającama­ran­tus jak goto­waćjak goto­wać ama­ran­tusama­ran­tus goto­wa­nieama­ra­nus kasza skład

Kosmiczne jedzenie — kosmiczne kanapki

Kosmiczne jedzenie na ISS

Jeśli zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak wyglą­da robie­nie kana­pek w kosmo­sie to…

Ciepłe posiłki a kalorie

Jajecznica, kiełbaski i kubek gorącego napoju - ciepłe posiłki są ważnym elementem codziennego jadłospisu

Dla­cze­go cie­płe posił­ki są tak waż­ne? Dla­cze­go tak czę­sto powta­rza się, że war­to zjeść dzien­nie przy­naj­mniej jeden cie­pły posi­łek?

Cebula i kwercetyna

Jak cebu­la wyglą­da każ­dy wie — mniej lub bar­dziej pła­ska, wyci­ska­ją­ca z oczu łzy, kul­ka okry­ta łuska­mi słom­ko­we­go kolo­ru, rza­dziej czer­wo­na. Cebu­la ma war­stwy… tak jak ogry… i podob­nie też śmier­dzi. Ale dzi­siaj nie o tym… Inni tra­fi­li tutaj szukająckwer­ce­ty­nakwer­ce­ty­na dzia­ła­nienaj­lep­sza kwer­ce­ty­nawap­no kwer­ce­ty­na

Tagi: , ,

Sól kuchenna warzona, kamienna czy morska?

okrzemki

Sól, w róż­nych posta­ciach, zaj­mu­je pocze­sne miej­sce wśród nie­zbęd­nych sub­stan­cji, któ­re towa­rzy­szą czło­wie­ko­wi od zara­nia dzie­jów. Dziś rela­tyw­nie tania, kie­dyś była uży­wa­na nawet jako śro­dek płat­ni­czy. Co cie­ka­we sól soli nie­rów­na — może­my spo­tkać róż­ne rodza­je soli, a czym się róż­nią dowie­my się poni­żej. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­sól warzo­nasól kuchen­nasol kamien­nasól

Tagi: