Zasady korzystania

Zupełnie niedobreNiezbyt dobrePrzeciętneDobreBardzo dobre (Oceń treść)
Loading...

Komentarze

Sza­nuj­my się nawza­jem. Na blo­gu Bom­ba Kalo­rycz­na obo­wią­zu­je sze­ro­ko rozu­mia­na nety­kie­ta. Zastrze­gam sobie pra­wo do mode­ra­cji komen­ta­rzy.

Prywatność

Jak każ­de­mu użyt­kow­ni­ko­wi Inter­ne­tu, zale­ży mi na pry­wat­no­ści swo­jej jak i innych. W celu uła­twie­nia admi­ni­stra­cji ser­we­rem, m.in. gene­ro­wa­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, ochro­ny przed wła­ma­nia­mi,  zbie­ra­ne i ana­li­zo­wa­ne są infor­ma­cje takie jak: publicz­ny adres IP, z któ­re­go nastą­pi­ło wej­ście na stro­nę, czas odwie­dzin, rodzaj i wer­sja prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej oraz sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go po stro­nie użyt­kow­ni­ka, itp.

Powyż­sze infor­ma­cje prze­cho­wy­wa­ne są przez czas nie­okre­ślo­ny i nie są prze­ka­zy­wa­ne oso­bom nie­upo­waż­nio­nym.

W przy­pad­ku komen­to­wa­nia tre­ści na blo­gu użyt­kow­nik może dobro­wol­nie podać adres e-mail (nie jest to koniecz­ne), któ­ry nie jest upu­blicz­nia­ny i słu­ży jedy­nie do doraź­ne­go kon­tak­tu z admi­ni­stra­cją blo­ga. Na adres ten nie będą wysy­ła­ne z blo­ga żad­ne wia­do­mo­ści pro­mo­cyj­ne ani rekla­mo­we.

Ciasteczka

Bom­ba Kalo­rycz­na korzy­sta z cia­ste­czek (cookies). Są to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we wysy­ła­ne przez ser­wer WWW i zapi­sy­wa­ne po stro­nie użyt­kow­ni­ka, zazwy­czaj w celach sta­ty­stycz­nych, rekla­mo­wych oraz w celu zapew­nie­nia popraw­nej inte­rak­cji witry­ny z użyt­kow­ni­kiem. Ze wzglę­du na współ­pra­cę z sie­cia­mi rekla­mo­wy­mi, mogą to być cia­stecz­ka zewnętrz­nych pod­mio­tów, słu­żą­ce m.in. dopa­so­wa­niu tre­ści rekla­my do pre­fe­ren­cji odwie­dza­ją­cych.

Wię­cej o cookies możesz dowie­dzieć się pod tym adre­sem. Cia­stecz­ka­mi możesz zarzą­dzać z pozio­mu swo­jej prze­glą­dar­ki. Zawsze możesz wyłą­czyć ich obsłu­gę, jed­nak może to unie­moż­li­wić popraw­ne wyświe­tla­nie zawar­to­ści tej witry­ny.

Zmiany

Wszel­kie zmia­ny zasad korzy­sta­nia z blo­ga Bom­ba Kalo­rycz­na będą poja­wiać się na tej stro­nie.