Tag: ser biały

Ser biały

Serem bia­łym (twa­ro­giem) nazy­wa­my ser kwa­so­wy otrzy­my­wa­ny poprzez powol­ne pod­grze­wa­nie ukwa­szo­ne­go mle­ka, bez jego zago­to­wy­wa­nia. Po ostu­dze­niu i odsą­cze­niu uzy­sku­je­my bia­ły ser. Poni­żej znaj­dziesz wie­le przy­kła­dów uży­cia bia­łe­go sera w domo­wej kuch­ni.

Racuchy z serem i rodzynkami

Racuchy z twarogiem i rodzynkami

Racu­chy z serem i rodzyn­ka­mi to dość tre­ści­we, pro­ste jedze­nie. Dzię­ki dodat­ko­wi twa­ro­gu, boga­te­go w biał­ko, te plac­ki sero­we sta­no­wią dosko­na­łą pro­po­zy­cję na nie­wy­ma­ga­ją­cy obiad.

Tagi: , , , , , , , , ,

Ciasteczka serowe z cukrem

Ciasteczka serowe z cukrem

Prze­pis na cia­stecz­ka sero­we z cukrem jest pro­sty jak budo­wa cepa, za to same cia­stecz­ka twa­ro­go­we wycho­dzą rewe­la­cyj­ne. Cia­sto deli­kat­nie list­ku­je się w środ­ku, jest tro­chę mię­si­ste po nagry­zie­niu, ale nim to nastą­pi zęby prze­bi­ja­ją się przez chru­pią­cą, cukro­wą posyp­kę, któ­ra roz­pły­wa się sło­dy­czą po całym pod­nie­bie­niu. Inni tra­fi­li tutaj szukająccia­stecz­ka sero­weciast­ka sero­wekru­che cia­stecz­ka z twa­ro­gumaka twa­rog cukier

Tagi: , , , , ,