Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej

Zupełnie niedobreNiezbyt dobrePrzeciętneDobreBardzo dobre (Głosów: 2, wynik: 5,00 na 5)
Loading...

Surówka z bura­ków czer­wo­nych i sałaty lodo­wej to samo zdro­wie i ogromne ilo­ści błon­nika, które rado­śnie prze­czysz­czą nasz prze­wód pokar­mowy 😉 Kon­tra­stowe, rześ­kie kolory dodat­kowo pod­kre­ślają walory sma­kowe tej nie­skom­pli­ko­wa­nej surówki.

Na pomysł zro­bie­nia takiej sałatki wpa­dłem nie­dawno, zasta­na­wia­jąc się jak to jest, że na obiad do dru­giego dania zazwy­czaj jemy tra­dy­cyjną ćwi­kłę z chrza­nem, albo ewen­tu­al­nie goto­wane buraczki, ale chyba nigdy wcze­śniej nie zda­rzyło mi się jeść ich w for­mie suro­wej. No, nie licząc tych wycią­gnię­tych z zakwasu na barszcz czer­wony. Przy­znam szcze­rze, że surowe buraki ćwi­kłowe smak mają nie­szcze­gólny. Taki tro­chę zie­mi­sto — słodko — mdły. Za to już jako surówka z bura­ków czer­wo­nych rewe­la­cyj­nie kom­po­nują się z sałatą i innymi dodat­kami.

Cie­ka­wostka

Buraki ćwi­kłowe są boga­tym źró­dłem kwasu folio­wego (fola­cyny) — w 100g suro­wych bura­ków znaj­dziemy 109μg tej wita­miny, po ugo­to­wa­niu zosta­nie jej 80μg. Ponadto czer­wone buraki zawie­rają tro­chę innych wita­min i mikro­ele­men­tów. Ze względu na zawar­tość nitra­tów sok bura­czany wpływa na obni­ża­nie ciśnie­nia krwi, przy czym efekt ten utrzy­muje się dosyć długo. Wbrew obie­go­wej opi­nii buraki mają zni­komy wpływ na two­rze­nie i oczysz­cza­nie krwi, za to beta­ina zawarta w bura­kach może wyka­zy­wać dzia­ła­nie ochronne przed scho­rze­niami wątroby. Czer­wony barw­nik zawarty w bura­kach — beta­nina — jest wyda­lany z moczem i kałem bar­wiąc je na czer­wony kolor.

Składniki

 • 2–3 nie­duże buraki ćwi­kłowe,
 • 4–6 liści sałaty lodo­wej,
 • 3 jajka kurze (M-ki),
 • 50-100g sera żół­tego (Maz­da­mer, Rada­mer albo inny –er 😉 )
 • 2–3 łyżki jogurtu natu­ral­nego,
 • 1 łyżka majo­nezu,
 • warzywko lub sól oraz pie­prz mie­lony, świeży.

Jajka gotu­jemy na twardo. W mię­dzy­cza­sie buraki obie­ramy, myjemy i ście­ramy na tarce o gru­bych oczkach. Z sałaty obry­wamy kilka liści, płu­czemy je i rwiemy na drobne kawałki. Doda­jemy jogurt, majo­nez i dokład­nie wszystko mie­szamy.  Dopra­wiamy do smaku przy­pra­wami. Na koniec doda­jemy obrane i pokro­jone w kostkę jajka oraz tarty ser żółty, deli­kat­nie mie­szamy i surówka z bura­ków czer­wo­nych gotowa 🙂 Naj­le­piej pre­zen­tuje się podana na liściach sałaty, w oto­cze­niu żół­tego koloru, np. tłu­czo­nych ziem­nia­ków.

Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej

Smacz­nego!

Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej
Surówka z bura­ków czer­wo­nych i sałaty lodo­wej
Surówka z bura­ków ćwi­kło­wych i sałaty lodo­wej to lekka prze­ką­ska o wyso­kiej zawar­to­ści błon­nika i rześ­kich kolo­rach, które pod­kre­ślają jej wyra­zi­sty smak.
Skład­niki:
 • buraki ćwi­kłowe — 2–3 szt.
 • sałata lodowa — 4–6 liści
 • jajka kurze — 3 szt. (M-ki)
 • ser żółty — 5–10 dag
 • jogurt natu­ralny — 2–3 łyżki sto­łowe
 • majo­nez — 1 łyżka sto­łowa
 • warzywko lub sól oraz pie­prz mie­lony świeży

Inni trafili tutaj szukając

 • sałata lodowa z bura­kami
 • sałatka z bura­ków i sałaty
 • sałatka z tun­czyka bura­kow i lodo­wej salaty
 • surowka z salaty i buraka
Napisano w Nabiał, Przekąska, Warzywa i Owoce Tagi: , , ,
5 comments on “Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej
 1. Anonim pisze:

  ooooo to mi cho­dziło o sórówkę na bazie suro­wego buraka
  dzię­kuję

 2. Uwiel­biam buraki, ale mam pro­blem z ich tra­wie­niem. Co jest alter­na­tywą? Mam dość wyso­kie ciśnie­nie krwi i chciał­bym je obni­żyć także w natu­ralny spo­sób. Kocham warzywa i owoce.

  • kcal pisze:

   Na tę chwilę nie znam dru­giego warzywa o tak spe­cy­ficz­nych wła­ści­wo­ściach. Z natu­ral­nych metod nie napi­szę w zasa­dzie nic nowego, niż usły­szysz od die­te­tyka.

   Pod­stawą jest dieta bogata w warzywa i owoce — zawie­rają one sporo potasu, a ten korzyst­nie wpływa na obni­że­nie ciśnie­nia krwi. Warto zre­du­ko­wać do mini­mum spo­ży­cie cukru i soli, choć z tego co wiem nie­prawdą jest, że zawsze to pomaga, ale nie­które osoby mają pre­dys­po­zy­cje do obni­że­nia ciśnie­nia w ten spo­sób.

   Z bar­dziej wyma­ga­ją­cych rze­czy istotna jest regu­larna, umiar­ko­wana aktyw­ność fizyczna przez więk­szość dni w tygo­dniu. Sprzyja unor­mo­wa­niu masy ciała i obni­że­niu poziomu stresu, czyli zmia­nie dwóch para­me­trów, które mają nie­ba­ga­telny wpływ na ciśnie­nie krwi.

   Gene­ral­nie do wyzwa­nia, jakim jest pod­wyż­szone ciśnie­nie warto podejść kom­plek­sowo i popra­wić wszel­kie kule­jące aspekty życia, bo tak na prawdę wszystko ma na nas wpływ.

 3. benna pisze:

  Wła­śnie dla zdro­wia i dla war­to­ści odżyw­czych jakie mają surowe buraczki — takie prze­pisu szu­ka­łam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.