Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej

Zupełnie niedobreNiezbyt dobrePrzeciętneDobreBardzo dobre (Głosów: 2, wynik: 5,00 na 5)
Loading...

Surów­ka z bura­ków czer­wo­ny­ch i sała­ty lodo­wej to samo zdro­wie i ogrom­ne ilo­ści błon­ni­ka, któ­re rado­śnie prze­czysz­czą nasz prze­wód pokar­mo­wy 😉 Kon­tra­sto­we, rześ­kie kolo­ry dodat­ko­wo pod­kre­śla­ją walo­ry sma­ko­we tej nie­skom­pli­ko­wa­nej surów­ki.

Na pomy­sł zro­bie­nia takiej sałat­ki wpa­dłem nie­daw­no, zasta­na­wia­jąc się jak to jest, że na obiad do dru­gie­go dania zazwy­czaj jemy tra­dy­cyj­ną ćwi­kłę z chrza­nem, albo ewen­tu­al­nie goto­wa­ne buracz­ki, ale chy­ba nigdy wcze­śniej nie zda­rzy­ło mi się jeść ich w for­mie suro­wej. No, nie licząc tych wycią­gnię­ty­ch z zakwa­su na barsz­cz czer­wo­ny. Przy­znam szcze­rze, że suro­we bura­ki ćwi­kło­we smak mają nie­szcze­gól­ny. Taki tro­chę zie­mi­sto — słod­ko — mdły. Za to już jako surów­ka z bura­ków czer­wo­ny­ch rewe­la­cyj­nie kom­po­nu­ją się z sała­tą i inny­mi dodat­ka­mi.

Cie­ka­wost­ka

Bura­ki ćwi­kło­we są boga­tym źró­dłem kwa­su folio­we­go (fola­cy­ny) — w 100g suro­wy­ch bura­ków znaj­dzie­my 109μg tej wita­mi­ny, po ugo­to­wa­niu zosta­nie jej 80μg. Ponad­to czer­wo­ne bura­ki zawie­ra­ją tro­chę inny­ch wita­min i mikro­ele­men­tów. Ze wzglę­du na zawar­to­ść nitra­tów sok bura­cza­ny wpły­wa na obni­ża­nie ciśnie­nia krwi, przy czym efekt ten utrzy­mu­je się dosyć dłu­go. Wbrew obie­go­wej opi­nii bura­ki mają zni­ko­my wpływ na two­rze­nie i oczysz­cza­nie krwi, za to beta­ina zawar­ta w bura­ka­ch może wyka­zy­wać dzia­ła­nie ochron­ne przed scho­rze­nia­mi wątro­by. Czer­wo­ny barw­nik zawar­ty w bura­ka­ch — beta­ni­na — jest wyda­la­ny z moczem i kałem bar­wiąc je na czer­wo­ny kolor.

Składniki

 • 2–3 nie­du­że bura­ki ćwi­kło­we,
 • 4–6 liści sała­ty lodo­wej,
 • 3 jaj­ka kurze (M-ki),
 • 50–100g sera żół­te­go (Maz­da­mer, Rada­mer albo inny -er 😉 )
 • 2–3 łyż­ki jogur­tu natu­ral­ne­go,
 • 1 łyż­ka majo­ne­zu,
 • warzyw­ko lub sól oraz pie­prz mie­lo­ny, świe­ży.

Jaj­ka gotu­je­my na twar­do. W mię­dzy­cza­sie bura­ki obie­ra­my, myje­my i ście­ra­my na tar­ce o gru­by­ch oczka­ch. Z sała­ty obry­wa­my kil­ka liści, płu­cze­my je i rwie­my na drob­ne kawał­ki. Doda­je­my jogurt, majo­nez i dokład­nie wszyst­ko mie­sza­my.  Dopra­wia­my do sma­ku przy­pra­wa­mi. Na koniec doda­je­my obra­ne i pokro­jo­ne w kost­kę jaj­ka oraz tar­ty ser żół­ty, deli­kat­nie mie­sza­my i surów­ka z bura­ków czer­wo­ny­ch goto­wa 🙂 Naj­le­piej pre­zen­tu­je się poda­na na liścia­ch sała­ty, w oto­cze­niu żół­te­go kolo­ru, np. tłu­czo­ny­ch ziem­nia­ków.

Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej

Smacz­ne­go!

Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej
Surów­ka z bura­ków czer­wo­ny­ch i sała­ty lodo­wej
Surów­ka z bura­ków ćwi­kło­wy­ch i sała­ty lodo­wej to lek­ka prze­ką­ska o wyso­kiej zawar­to­ści błon­ni­ka i rześ­ki­ch kolo­ra­ch, któ­re pod­kre­śla­ją jej wyra­zi­sty smak.
Skład­ni­ki:
 • bura­ki ćwi­kło­we — 2–3 szt.
 • sała­ta lodo­wa — 4–6 liści
 • jaj­ka kurze — 3 szt. (M-ki)
 • ser żół­ty — 5–10 dag
 • jogurt natu­ral­ny — 2–3 łyż­ki sto­ło­we
 • majo­nez — 1 łyż­ka sto­ło­wa
 • warzyw­ko lub sól oraz pie­prz mie­lo­ny świe­ży

Inni trafili tutaj szukając

 • sałat­ka z bura­ków i sała­ty
 • surow­ka z sala­ty i bura­ka
 • sała­ta lodo­wa z bura­ka­mi
 • sała­ta z bura­ka czer­wo­ne­go
Napisano w Nabiał, Przekąska, Warzywa i Owoce Tagi: , , ,
5 comments on “Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej
 1. Anonim napisał(a):

  ooooo to mi cho­dzi­ło o sórów­kę na bazie suro­we­go bura­ka
  dzię­ku­ję

 2. blog.seosklep24.pl napisał(a):

  Uwiel­biam bura­ki, ale mam pro­blem z ich tra­wie­niem. Co jest alter­na­ty­wą? Mam dość wyso­kie ciśnie­nie krwi i chciał­bym je obni­żyć tak­że w natu­ral­ny spo­sób. Kocham warzy­wa i owo­ce.

  • kcal napisał(a):

   Na tę chwi­lę nie znam dru­gie­go warzy­wa o tak spe­cy­ficz­ny­ch wła­ści­wo­ścia­ch. Z natu­ral­ny­ch metod nie napi­szę w zasa­dzie nic nowe­go, niż usły­szy­sz od die­te­ty­ka.

   Pod­sta­wą jest die­ta boga­ta w warzy­wa i owo­ce — zawie­ra­ją one spo­ro pota­su, a ten korzyst­nie wpły­wa na obni­że­nie ciśnie­nia krwi. War­to zre­du­ko­wać do mini­mum spo­ży­cie cukru i soli, choć z tego co wiem nie­praw­dą jest, że zawsze to poma­ga, ale nie­któ­re oso­by mają pre­dys­po­zy­cje do obni­że­nia ciśnie­nia w ten spo­sób.

   Z bar­dziej wyma­ga­ją­cy­ch rze­czy istot­na jest regu­lar­na, umiar­ko­wa­na aktyw­no­ść fizycz­na przez więk­szo­ść dni w tygo­dniu. Sprzy­ja unor­mo­wa­niu masy cia­ła i obni­że­niu pozio­mu stre­su, czy­li zmia­nie dwó­ch para­me­trów, któ­re mają nie­ba­ga­tel­ny wpływ na ciśnie­nie krwi.

   Gene­ral­nie do wyzwa­nia, jakim jest pod­wyż­szo­ne ciśnie­nie war­to podej­ść kom­plek­so­wo i popra­wić wszel­kie kule­ją­ce aspek­ty życia, bo tak na praw­dę wszyst­ko ma na nas wpływ.

 3. benna napisał(a):

  Wła­śnie dla zdro­wia i dla war­to­ści odżyw­czy­ch jakie mają suro­we buracz­ki — takie prze­pi­su szu­ka­łam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.