Świderki drożdżowe z szynką i serem

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Zasta­na­wia­łem się, czy tego spe­cja­łu nie wrzu­cić do kate­go­rii piz­za, gdyż robi się go dość podob­nie. Mimo wszyst­ko świ­der­ki droż­dżo­we je się od piz­zy wygod­niej, ponie­waż jest to rodzaj droż­dżó­wek.

Czy­taj wię­cej ›

Tagi: ,

Wesołych Świąt!

Taktyczne kurczaki 2

Z oka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych
smacz­ne­go jaj­ka, mokre­go śmi­gu­sa-dyn­gu­sa i sałat­ki jarzy­no­wej w umiar­ko­wa­nej ilo­ści,
a tak­że zdro­wia i pomyśl­no­ści wszel­kiej życzą Tak­tycz­ne Kur­cza­ki i autor blo­ga 🙂

Czy­taj wię­cej ›

Tagi:

Fasolka po bretońsku

Fasolka po bretońsku

Fasol­ka po bre­toń­sku to danie, któ­re­go dzi­siaj raczej nie zje­cie, ale jeśli już, zaraz zabie­rze­cie się za przy­go­to­wy­wa­nie, to naj­lep­sza zacznie być poju­trze, a feno­me­nal­na po kil­ku dniach.

Czy­taj wię­cej ›

Tagi: , ,

Pisanki ze sznurka i balonów na Wielkanoc

Suszące się pisanki ze sznurka i balonów

Świę­ta Wiel­kiej Nocy zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, więc pro­po­nu­ję Wam wyko­na­nie bar­dzo pro­stej i efek­tow­nej zara­zem ozdo­by, jaką są pisan­ki ze sznur­ka.

Czy­taj wię­cej ›

Tagi:

Naleśniki z pastą rybną

Naleśniki z pastą rybną

Nale­śni­ki z pastą ryb­ną to prze­pis na nie­zbyt wyma­ga­ją­cy, ale bar­dzo smacz­ny obiad lub obia­do­ko­la­cję. Ryby w nale­śni­kach dostar­cza­ją biał­ka i nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, zaś nie­zbyt słod­kie nale­śni­ki spi­na­ją wszyst­ko w całość i spra­wia­ją, że taki posi­łek jest bar­dzo łatwy do skon­su­mo­wa­nia.

Czy­taj wię­cej ›

Tagi: , , , ,