Ciasteczka żurawinowe z płatkami owsianymi

Ciasteczka żurawinowe

Cia­steczka żura­wi­nowe z płat­kami owsia­nymi, to smaczna i dość zdrowa prze­ką­ska do kawy i nie tylko.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Słodycze i desery Tagi: ,

Szarlotka — placek z jabłkami — jabłecznik

Szarlotka - placek z jabłkami - jabłecznik

Szar­lotka, pla­cek z jabł­kami, jabłecz­nik… jak zwał, tak zwał. Chyba naj­po­pu­lar­niej­sze w Pol­sce cia­sto stan­dar­dowe. Szar­lotka ma korze­nie fran­cu­skie, ale cia­sto z jabł­kami jest spo­ty­kane na całym świe­cie w tej, czy innej for­mie, np. Ame­ry­ka­nie mają swoje apple pie.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Słodycze i desery Tagi: ,

Butelki PET — bezpieczne czy niezdrowe?

Butelki PET

Butelki PET, czyli naczy­nia wyko­nane z two­rzywa o dźwięcz­nej nazwie poli(tereftalan ety­lenu), zado­mo­wiły się w naszym życiu na stałe. Trudno sobie wyobra­zić dziś kupno wody mine­ral­nej w butel­kach szkla­nych. Pomimo roz­po­wszech­nie­nia, two­rzywo PET budzi jed­nak wiele kon­tro­wer­sji. Ale zacznijmy od początku…

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Inne

Ananasowiec na arachidowym spodzie — tort ananasowy

Ananasowiec - tort ananasowy

Ana­na­so­wiec to jeden z moich ulu­bio­nych wypie­ków. Zasad­ni­czo, pie­czony w nim jest tylko orze­chowy spód, a reszta cia­sta jest robiona “na zimno”.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Słodycze i desery Tagi: ,

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Zasta­na­wia­łem się, czy tego spe­cjału nie wrzu­cić do kate­go­rii pizza, gdyż robi się go dość podob­nie. Mimo wszystko świ­derki droż­dżowe je się od pizzy wygod­niej, ponie­waż jest to rodzaj droż­dżó­wek.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Kolacja, Mięso Tagi: ,

Wesołych Świąt!

Taktyczne kurczaki 2

Z oka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych
smacz­nego jajka, mokrego śmigusa-dyngusa i sałatki jarzy­no­wej w umiar­ko­wa­nej ilo­ści,
a także zdro­wia i pomyśl­no­ści wszel­kiej życzą Tak­tyczne Kur­czaki i autor bloga 🙂

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Inne Tagi:

Fasolka po bretońsku

Fasolka po bretońsku

Fasolka po bre­toń­sku to danie, któ­rego dzi­siaj raczej nie zje­cie, ale jeśli już, zaraz zabie­rze­cie się za przy­go­to­wy­wa­nie, to naj­lep­sza zacznie być poju­trze, a feno­me­nalna po kilku dniach.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Warzywa i Owoce, Wieprzowina Tagi: , ,

Pisanki ze sznurka i balonów na Wielkanoc

Suszące się pisanki ze sznurka i balonów

Święta Wiel­kiej Nocy zbli­żają się wiel­kimi kro­kami, więc pro­po­nuję Wam wyko­na­nie bar­dzo pro­stej i efek­tow­nej zara­zem ozdoby, jaką są pisanki ze sznurka.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Inne Tagi:

Naleśniki z pastą rybną

Naleśniki z pastą rybną

Nale­śniki z pastą rybną to prze­pis na nie­zbyt wyma­ga­jący, ale bar­dzo smaczny obiad lub obia­do­ko­la­cję. Ryby w nale­śni­kach dostar­czają białka i nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, zaś nie­zbyt słod­kie nale­śniki spi­nają wszystko w całość i spra­wiają, że taki posi­łek jest bar­dzo łatwy do skon­su­mo­wa­nia.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Obiadokolacja, Ryby i owoce morza Tagi: , , , ,

Ser zgliwiały zasmażany

Zasmazany ser zgliwialy

Dziś będzie coś paskud­nie, ohyd­nie wręcz cuch­ną­cego i smacz­nego zara­zem. Ser zgli­wiały, bo o nim tutaj mowa, to przy­smak, któ­rego recep­tura prze­ka­zy­wana z dziada pra­dziada, docze­kała się mojej adap­ta­cji. Zatkaj­cie nosy, uszy i inne otwory fizjo­lo­giczne, bo smród będzie dzi­siaj nie­ziem­ski i zabie­ramy się do roboty.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Nabiał, Śniadanie Tagi: ,